ALPHAsanat
عباس معمارنژاد

تمامی بانک‌ها موظف به ارائه کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت هستند

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد ذر بخشنامه‌ای تاکید کرد تمامی بانک‌ها موظف به ارائه کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت هستند. وثیقه صدورکارت اعتباری عباس معمارنژاد طی بخشنامه‌ای، بانک های دولتی و غیردولتی را موظف کرد، اطلاع رسانی لازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند. این بخشنامه به مدیران عامل […]