ALPHAsanat
شهرک صنعتی

شهرک صنعتی

شهرک صنعتی ناحیه ای است که به منظور توسعه صنعت طراحی، احداث و تاسیس می گردد. در واقع می توان از شهرک صنعتی به عنوان نسخه بزرگتر و پیچیده تر مجتمع های صنعتی و تجاری یاد کرد. عموما اغلب شهرک های صنعتی خارج از ناحیه شهری و نزدیک به ناوگان حمل و نقل مانند راه […]