ALPHAsanat
رزین اپوکسی

رزین اپوکسی

رزین اپوکسی ماده ‌ای‌ است با مولکول ‌های بزرگ که این مولکول‌ ها از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده، تشکیل شده‌ است. به این نوع مواد پلیمر یا بسپار می‌گویند. این پلیمر (رزین اپوکسی) در اثر اعمال حرارت، در آن پیوندهای عرضی با واکنش شیمیایی ایجاد شده و در نتیجه وزن مولکولی متوسط […]