ALPHAsanat
حاتم شاکرمی

اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

معاون وزیر کار از موافقت متولیان ذی ربط برای تمدید اعتبار دفترچه های بیمه درمانی تا پایان مرداد ماه خبر داد. تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران حاتم شاکرمی در  رسانه ملی پیرامون تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های […]