ALPHAsanat
تولید صنعتی

تولید صنعتی

تولید صنعتی میزان تولید بخش صنعتی اقتصاد کشور را اندازه گیری می کند. بخش صنعتی شامل تولید، معدن و … است. اگرچه بخش صنعتی تنها بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می شود، ولی به به نرخ سود و تقاضا حساس است. این امر تولید صنعتی را به عنوان ابزاری مهم برای […]