ALPHAsanat

بایگانی‌های ویدیو - آلفا صنعت

فورج

تولید به روش فورج گرم و سرد

در این ویدیو که توسط تیم آلفا صنعت تهیه گردیده، فرآیند تولید به روش فورج گرم و سرد را مشاهده می کنید. همچنین در بخش انتهایی ویدیو، خط تولید کپسول گاز مایع را مشاهده خواهید کرد.