ALPHAsanat
ALPHAsanat
کرونا

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا دستورالعمل پایان دادن به قرنطینه خانگی بیماران کرونایی را منتشر کرد.

به ‌روزترین راهکارها و توصیه‌ ها برای پایان دادن به کرونا

در دستورالعمل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC برای پایان‌دادن به قرنطینه خانگی بیماران کرونایی آمده است: باتوجه به محدودیت اطلاعات در دسترس درباره طیف علایم بالینی، قدرت انتقال و دوره انتشار ویروس توسط فرد بیمار، این دستورالعمل براساس اطلاعات موجود تدوین شده و با به دست آمدن اطلاعات جدید ممکن است اصلاح شود.

شرایط قرنطینه

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC با بیان شرایط پایان قرنطینه، آورده است: توصیه CDC برای بیماران با علامت و بی‌علامت براساس شواهد بالینی و براساس تست به شرح زیر است.

بیماران کووید ۱۹ که دارای علایم هستند، مطابق شرایط زیر می‌توانند به قرنطینه خاتمه دهند:

روش اول، بر اساس نشانه ‌ها

بیماران کووید ۱۹ که دارای علایم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده‌اند در صورتی که دو مورد زیر وجود داشته باشد می‌توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:

  • حداقل ۳ روز، از قطع تب بدون استفاده از تب بر و بهتر شدن علایم تنفسی مثل سرفه و تنگی نفس گذشته باشد.
  • حداقل ۱۰ روز از پدیدار شدن اولین علایم بیماری گذشته باشد.

روش دوم، بر اساس تست

بر اساس این دستورالعمل بیماران کووید ۱۹ که دارای علایم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده‌اند در صورتی که سه مورد از موارد ذیل وجود داشته باشد می‌توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:

  • حداقل سه روز یا ۷۲ ساعت از قطع تب بدون استفاده از تب بر گذشته باشد.
  • حداقل سه روز از بهتر شدن علایم تنفسیمثل سرفه و تنگی نفس گذشته باشد.
  • تست سریع از